Archiwum
Poprzednia wersja strony

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Adres:

Kujawsko-pomorskie
87 - 850 Choceń
Jarantowice 5

Dyrektor: Tadeusz Wiśniewski
Tel: (54) 284-64-87
Adres mail: pzd@list.pl
Strona Bip: https://pzd.rbip.mojregion.info/
Adres skrytki ePUAP:/PZDJARANTOWICE/SkrytkaESP

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Włocławskiego funkcjonującą od 01 stycznia 1999 r. Zarząd działa na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2018r. poz.2068 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500 z późn. zm.).

Powiatowy Zarząd Dróg realizuje zadania związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w granicach Powiatu Włocławskiego na 57 drogach powiatowych o łącznej długości 392 km.

Do zadań Zarządu w szczególności należy:

-  utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

-  przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

-    koordynacja robót w pasie drogowym;

-  prowadzenie ewidencji dróg oraz obiektów mostowych a także udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

-  przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

-  wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

-  dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

-  utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

-  nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ